Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen ivBeauty en een klant waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Salon
De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is uitsluitend na overleg met de Salon houder mogelijk, en schriftelijk bevestigt

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliëntvolgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliëntheeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliëntis medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De salon in niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie
De nagelsalon geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de behandelingen heeft laten onderhouden/uitvoeren door een andere salon of een derde.

De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

De cliënt andere producten dan door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal
De nagelsalon heeft het recht van de cliënteen schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliëntaantoonbaar zinloos is geworden en de cliëntdit kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien de nagelsalon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelsalon. Indien de cliënthet aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelsalon. De nagelsalon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliëntde toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Terug
Copyright © 2020 ivbeauty. Powered by HR-webdesign
warobbo template